نحوه ترکیب Recycler View و کارد ویو

دسته‌بندی:
3 دیدگاه

کارد ویو یکی از کامپوننت هایی هست که در طراحی متریال معرفی شده است و به وسیله اون می تونید رابط کاربری و UI های بسیار زیبایی طراحی کنید, برای مثال می تونید اطلاعات مختلفی را در یک بنری که دارای قابلیت سایه دهی و تغییر زاویه گوشه ها را دارد به کاربران نمایش دهید. در این پست با هم دیگه یاد میگیریم که چجوری از این کاردیو Recycler View ترکیب کنید که جایگزین بهتری برای لیست ویو هست.

خب اول از همه برای استفاده از کارد ویو خط زیر و به گریدل اضافه کنید (نسخه ماژول) خط های دیگه برای اضافه کردن RecyclerView و Glide هست که از این آخری برای نمایش عکس استفاده می کنیم.

 

اندروید کاردیو

اندروید کاردیو


 // RecyclerView
  compile 'com.android.support:recyclerview-v7:23.3.+'
 
  // CardView
  compile 'com.android.support:cardview-v7:23.3.+'
 
  // Glide
  compile 'com.github.bumptech.glide:glide:3.7.0'

 

حالا داخل تگ <android.support.v7.widget.CardView اجزایی که میخواهیم و قرار میدیم.

 

داخل فایل colors.xml رنگ های زیر و اضافه می کنیم.

 


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <color name="colorPrimary">#F50057</color>
  <color name="colorPrimaryDark">#F50057</color>
  <color name="colorAccent">#FF4081</color>
  <color name="viewBg">#f1f5f8</color>
  <color name="album_title">#4c4c4c</color>
</resources>

حالا که تا اینجا اومدید داخل فایل dimens.xml هم مقادیر زیر و وارد کنید.

 <resources> <!-- Default screen margins, per the Android Design guidelines. --> <dimen name="activity_horizontal_margin">16dp</dimen> <dimen name="activity_vertical_margin">16dp</dimen> <dimen name="fab_margin">16dp</dimen> <dimen name="item_offset">10dp</dimen> <dimen name="detail_backdrop_height">250dp</dimen> <dimen name="backdrop_title">30dp</dimen> <dimen name="backdrop_subtitle">18dp</dimen> <dimen name="card_margin">5dp</dimen> <dimen name="card_album_radius">0dp</dimen> <dimen name="album_cover_height">160dp</dimen> <dimen name="album_title_padding">10dp</dimen> <dimen name="album_title">15dp</dimen> <dimen name="songs_count_padding_bottom">5dp</dimen> <dimen name="songs_count">12dp</dimen> <dimen name="ic_album_overflow_width">20dp</dimen> <dimen name="ic_album_overflow_height">30dp</dimen> <dimen name="ic_album_overflow_margin_top">10dp</dimen> </resources> 

حالا یک کلاس مدل به نام Album.java میسازیم.

 

public class Album {
  private String name;
  private int numOfSongs;
  private int thumbnail;
 
  public Album() {
  }
 
  public Album(String name, int numOfSongs, int thumbnail) {
    this.name = name;
    this.numOfSongs = numOfSongs;
    this.thumbnail = thumbnail;
  }
 
  public String getName() {
    return name;
  }
 
  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
 
  public int getNumOfSongs() {
    return numOfSongs;
  }
 
  public void setNumOfSongs(int numOfSongs) {
    this.numOfSongs = numOfSongs;
  }
 
  public int getThumbnail() {
    return thumbnail;
  }
 
  public void setThumbnail(int thumbnail) {
    this.thumbnail = thumbnail;
  }
}

خب یک لایه برای نمایش آیتم های مسازیم که شامل کاردیو است با نام album_card.xml


<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
xmlns:card_view="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="wrap_content">
 
  <android.support.v7.widget.CardView 
android:id="@+id/card_view" android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent" android:layout_gravity="center" 
android:layout_margin="@dimen/card_margin" android:elevation="3dp" 
card_view:cardCornerRadius="@dimen/card_album_radius">
 
    <RelativeLayout 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent">
 
      <ImageView 
android:id="@+id/thumbnail" 
android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="@dimen/album_cover_height" 
android:background="?attr/selectableItemBackgroundBorderless"
 android:clickable="true" 
android:scaleType="fitXY" />
 
      <TextView android:id="@+id/title" 
android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_below="@id/thumbnail" 
android:paddingLeft="@dimen/album_title_padding"
 android:paddingRight="@dimen/album_title_padding" 
android:paddingTop="@dimen/album_title_padding" 
android:textColor="@color/album_title"
 android:textSize="@dimen/album_title" />
 
      <TextView android:id="@+id/count" android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="wrap_content" android:layout_below="@id/title" 
android:paddingBottom="@dimen/songs_count_padding_bottom" 
android:paddingLeft="@dimen/album_title_padding"
 android:paddingRight="@dimen/album_title_padding" 
android:textSize="@dimen/songs_count" />
 
      <ImageView android:id="@+id/overflow" 
android:layout_width="@dimen/ic_album_overflow_width"
 android:layout_height="@dimen/ic_album_overflow_height" 
android:layout_alignParentRight="true" 
android:layout_below="@id/thumbnail" 
android:layout_marginTop="@dimen/ic_album_overflow_margin_top"
 android:scaleType="centerCrop"
 android:src="@drawable/ic_dots" />
 
    </RelativeLayout>
 
  </android.support.v7.widget.CardView>
 
</LinearLayout>

خب برای RecycleView باید آداپتر بسازیم پس یک کلاس با نام AlbumsAdapter ایجاد می کنیم.


public class AlbumsAdapter extends RecyclerView.Adapter<AlbumsAdapter.MyViewHolder> {
 
  private Context mContext;
  private List<Album> albumList;
 
  public class MyViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
    public TextView title, count;
    public ImageView thumbnail, overflow;
 
    public MyViewHolder(View view) {
      super(view);
      title = (TextView) view.findViewById(R.id.title);
      count = (TextView) view.findViewById(R.id.count);
      thumbnail = (ImageView) view.findViewById(R.id.thumbnail);
      overflow = (ImageView) view.findViewById(R.id.overflow);
    }
  }
 
 
  public AlbumsAdapter(Context mContext, List<Album> albumList) {
    this.mContext = mContext;
    this.albumList = albumList;
  }
 
  @Override
  public MyViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {
    View itemView = LayoutInflater.from(parent.getContext())
        .inflate(R.layout.album_card, parent, false);
 
    return new MyViewHolder(itemView);
  }
 
  @Override
  public void onBindViewHolder(final MyViewHolder holder, int position) {
    Album album = albumList.get(position);
    holder.title.setText(album.getName());
    holder.count.setText(album.getNumOfSongs() + " songs");
 
    // loading album cover using Glide library
    Glide.with(mContext).load(album.getThumbnail()).into(holder.thumbnail);
 
    holder.overflow.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        showPopupMenu(holder.overflow);
      }
    });
  }
 
  /**
   * Showing popup menu when tapping on 3 dots
   */
  private void showPopupMenu(View view) {
    // inflate menu
    PopupMenu popup = new PopupMenu(mContext, view);
    MenuInflater inflater = popup.getMenuInflater();
    inflater.inflate(R.menu.menu_album, popup.getMenu());
    popup.setOnMenuItemClickListener(new MyMenuItemClickListener());
    popup.show();
  }
 
  /**
   * Click listener for popup menu items
   */
  class MyMenuItemClickListener implements PopupMenu.OnMenuItemClickListener {
 
    public MyMenuItemClickListener() {
    }
 
    @Override
    public boolean onMenuItemClick(MenuItem menuItem) {
      switch (menuItem.getItemId()) {
        case R.id.action_add_favourite:
          Toast.makeText(mContext, "Add to favourite", Toast.LENGTH_SHORT).show();
          return true;
        case R.id.action_play_next:
          Toast.makeText(mContext, "Play next", Toast.LENGTH_SHORT).show();
          return true;
        default:
      }
      return false;
    }
  }
 
  @Override
  public int getItemCount() {
    return albumList.size();
  }
}

حالا وارد activity_main.xml شوید و کد های زیر و قرار دهید.


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.design.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 
android:id="@+id/main_content" 
android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="match_parent"
 android:background="@android:color/white"
 android:fitsSystemWindows="true">
 
  <android.support.design.widget.AppBarLayout android:id="@+id/appbar"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="@dimen/detail_backdrop_height"
 android:fitsSystemWindows="true" 
android:theme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Dark.ActionBar">
 
    <android.support.design.widget.CollapsingToolbarLayout 
android:id="@+id/collapsing_toolbar"
 android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent"
 android:fitsSystemWindows="true"
 app:contentScrim="?attr/colorPrimary"
 app:expandedTitleMarginEnd="64dp" 
app:expandedTitleMarginStart="48dp"
 app:expandedTitleTextAppearance="@android:color/transparent"
 app:layout_scrollFlags="scroll|exitUntilCollapsed">
 
      <RelativeLayout android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content">
 
        <ImageView android:id="@+id/backdrop"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="match_parent"
 android:fitsSystemWindows="true" 
android:scaleType="centerCrop"
 app:layout_collapseMode="parallax" />
 
        <LinearLayout android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_centerInParent="true"
 android:gravity="center_horizontal" 
android:orientation="vertical">
 
          <TextView android:id="@+id/love_music"
 android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="@string/backdrop_title"
 android:textColor="@android:color/white" 
android:textSize="@dimen/backdrop_title" />
 
          <TextView android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content" 
android:text="@string/backdrop_subtitle" 
android:textColor="@android:color/white"
 android:textSize="@dimen/backdrop_subtitle" />
 
        </LinearLayout>
      </RelativeLayout>
 
      <android.support.v7.widget.Toolbar 
android:id="@+id/toolbar" android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="?attr/actionBarSize" 
app:layout_collapseMode="pin" 
app:popupTheme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Light" />
 
    </android.support.design.widget.CollapsingToolbarLayout>
 
  </android.support.design.widget.AppBarLayout>
 
  <include layout="@layout/content_main" />
 
</android.support.design.widget.CoordinatorLayout>و در آخر میرسیم به کدهای MainActivity


public class MainActivity extends AppCompatActivity {
 
  private RecyclerView recyclerView;
  private AlbumsAdapter adapter;
  private List<Album> albumList;
 
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
    setSupportActionBar(toolbar);
 
    initCollapsingToolbar();
 
    recyclerView = (RecyclerView) findViewById(R.id.recycler_view);
 
    albumList = new ArrayList<>();
    adapter = new AlbumsAdapter(this, albumList);
 
    RecyclerView.LayoutManager mLayoutManager = new GridLayoutManager(this, 2);
    recyclerView.setLayoutManager(mLayoutManager);
    recyclerView.addItemDecoration(new GridSpacingItemDecoration(2, dpToPx(10), true));
    recyclerView.setItemAnimator(new DefaultItemAnimator());
    recyclerView.setAdapter(adapter);
 
    prepareAlbums();
 
    try {
      Glide.with(this).load(R.drawable.cover).into((ImageView) findViewById(R.id.backdrop));
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
 
  /**
   * Initializing collapsing toolbar
   * Will show and hide the toolbar title on scroll
   */
  private void initCollapsingToolbar() {
    final CollapsingToolbarLayout collapsingToolbar =
        (CollapsingToolbarLayout) findViewById(R.id.collapsing_toolbar);
    collapsingToolbar.setTitle(" ");
    AppBarLayout appBarLayout = (AppBarLayout) findViewById(R.id.appbar);
    appBarLayout.setExpanded(true);
 
    // hiding & showing the title when toolbar expanded & collapsed
    appBarLayout.addOnOffsetChangedListener(new AppBarLayout.OnOffsetChangedListener() {
      boolean isShow = false;
      int scrollRange = -1;
 
      @Override
      public void onOffsetChanged(AppBarLayout appBarLayout, int verticalOffset) {
        if (scrollRange == -1) {
          scrollRange = appBarLayout.getTotalScrollRange();
        }
        if (scrollRange + verticalOffset == 0) {
          collapsingToolbar.setTitle(getString(R.string.app_name));
          isShow = true;
        } else if (isShow) {
          collapsingToolbar.setTitle(" ");
          isShow = false;
        }
      }
    });
  }
 
  /**
   * Adding few albums for testing
   */
  private void prepareAlbums() {
    int[] covers = new int[]{
        R.drawable.album1,
        R.drawable.album2,
        R.drawable.album3,
        R.drawable.album4,
        R.drawable.album5,
        R.drawable.album6,
        R.drawable.album7,
        R.drawable.album8,
        R.drawable.album9,
        R.drawable.album10,
        R.drawable.album11};
 
    Album a = new Album("True Romance", 13, covers[0]);
    albumList.add(a);
 
    a = new Album("Xscpae", 8, covers[1]);
    albumList.add(a);
 
    a = new Album("Maroon 5", 11, covers[2]);
    albumList.add(a);
 
    a = new Album("Born to Die", 12, covers[3]);
    albumList.add(a);
 
    a = new Album("Honeymoon", 14, covers[4]);
    albumList.add(a);
 
    a = new Album("I Need a Doctor", 1, covers[5]);
    albumList.add(a);
 
    a = new Album("Loud", 11, covers[6]);
    albumList.add(a);
 
    a = new Album("Legend", 14, covers[7]);
    albumList.add(a);
 
    a = new Album("Hello", 11, covers[8]);
    albumList.add(a);
 
    a = new Album("Greatest Hits", 17, covers[9]);
    albumList.add(a);
 
    adapter.notifyDataSetChanged();
  }
 
  /**
   * RecyclerView item decoration - give equal margin around grid item
   */
  public class GridSpacingItemDecoration extends RecyclerView.ItemDecoration {
 
    private int spanCount;
    private int spacing;
    private boolean includeEdge;
 
    public GridSpacingItemDecoration(int spanCount, int spacing, boolean includeEdge) {
      this.spanCount = spanCount;
      this.spacing = spacing;
      this.includeEdge = includeEdge;
    }
 
    @Override
    public void getItemOffsets(Rect outRect, View view, RecyclerView parent, RecyclerView.State state) {
      int position = parent.getChildAdapterPosition(view); // item position
      int column = position % spanCount; // item column
 
      if (includeEdge) {
        outRect.left = spacing - column * spacing / spanCount; // spacing - column * ((1f / spanCount) * spacing)
        outRect.right = (column + 1) * spacing / spanCount; // (column + 1) * ((1f / spanCount) * spacing)
 
        if (position < spanCount) { // top edge outRect.top = spacing; } outRect.bottom = spacing; // item bottom } else { outRect.left = column * spacing / spanCount; // column * ((1f / spanCount) * spacing) outRect.right = spacing - (column + 1) * spacing / spanCount; // spacing - (column + 1) * ((1f / spanCount) * spacing) if (position >= spanCount) {
          outRect.top = spacing; // item top
        }
      }
    }
  }
 
  /**
   * Converting dp to pixel
   */
  private int dpToPx(int dp) {
    Resources r = getResources();
    return Math.round(TypedValue.applyDimension(TypedValue.COMPLEX_UNIT_DIP, dp, r.getDisplayMetrics()));
  }
}
آموزش اندروید Recycler View

آموزش اندروید Recycler View

آموزش زبان کاتلین
 • نویسنده
  hesam
 • تعداد بازدید
  818 views
3دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید
 1. محمد :
  ۱۶ تیر ۹۶

  اموزش هاتون عالیه ولی وقتی اموزش میزارین سورس کد اون رو هم بزارین تا بتونیم کامل کار خودمون رو مقایسه کنیم
  اینجوری خیلی مفید تره

 2. بهنام :
  ۱۳ اسفند ۹۶

  خودتون اصلا آموزشی رو که میذارین تست میکنین یا میرین درست و غلط از سایتای دیگه کپی برمیارین که یه چیزی نوشته باشین؟؟ الکی هم وقت آدمو میگیرین. داخل کد ها یه جا نوشته
  لایه content_main کو؟؟؟ اصلا اینو ننوشتین
  لایه منو کو؟؟ اونم نذاشتین
  همه چی رو اضافه کردم لایه هاتون ناقصه همشو نذاشتین. البته من قبلا اینو از یه جایی دانلود کرده بودم که آدرس رو فراموش کردم برای همین مجبورم شدم کد های شمارو بردارم که اونم ظاهرا موقع کپی کاریتون یادتونه رفته کپی کنین

  • hesam :
   ۱۳ اسفند ۹۶

   منو لایه نداره شما خودتون باید منویی که میخواید و بر اساس نیاز بسازید !!!!!!!
   content_main هم اینجا نیازی نیست اموزش فقط واسه ساخت رسکایلر ویو هست!!!
   طلبکار بودن خوب نیست, راضی نبودید میتونید با زدن یک دکمه خیلی راحت از سایت خارج بشید.
   نکته اخرم این که شما اگه میخواید برنامه نویسی یاد بگیرید نباید بیاید کل این کدهارو کپی کنید باید استفاده کردن ازشون و یاد بگیرید.

نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه