فعال کردن قابلیت هشتگ در برنامه

دسته‌بندی:
بدون دیدگاه

سلام با هشتگ که آشنا هستید به لطف شبکه های اجتماعی؟ خب شاید مایل باشید که تو پروژه های خودتون از این قابلیت هشتگ استفاده کنید و کار های خودتون و پیش ببرید ولی بصورت عادی نمیتونید این کار و انجام بدید پس یا باید خودتون دست به کار بشید یا از کتابخونه های آماده استفاده کنید که در ادامه مطلب با هم یکی از این کتابخونه ها و مرور میکنیم.

خب برای اضافه کردن کتابخونه خط زیر و مثل همیشه به گریدل اضافه کنید.

 

 compile 'com.github.mugku:activehashtag:1.0.0' 

کدهای activity_main.xml

 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 android:id="@+id/activity_main" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent">

  <EditText android:id="@+id/activity_edittext" 
android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="100dp" />

  <Button android:id="@+id/activity_btn" 
android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="50dp" 
android:text="PUSH - GET ALL HASHTAG"
 android:layout_below="@+id/activity_edittext"/>

  <TextView android:id="@+id/activity_textview" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="100dp" 
android:layout_below="@+id/activity_btn" 
android:background="@android:color/holo_orange_light" 
android:gravity="left|center_horizontal"/>


  <TextView 
android:id="@+id/activity_textview_hashtag" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="100dp" 
android:layout_below="@+id/activity_textview"
 android:background="@android:color/holo_green_light" 
android:gravity="left|center_horizontal"/>

</RelativeLayout>

کدهای MainActivity.java


public class MainActivity extends AppCompatActivity implements ActiveHashTag.OnHashTagClickListener{

  private EditText editText;
  private TextView textView;
  private TextView textViewResHash;
  private Button button;
  private Activity activity;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    activity = this;
    setContentView(R.layout.activity_main);
    editText = (EditText) findViewById(R.id.activity_edittext);
    textView = (TextView) findViewById(R.id.activity_textview);
    textViewResHash = (TextView) findViewById(R.id.activity_textview_hashtag);
    button = (Button) findViewById(R.id.activity_btn);

    char[] additionalSymbols = new char[]{'_'};

    final ActiveHashTag editTextTag = ActiveHashTag.Factory.create(ResourcesCompat.getColor(this.getResources(), android.R.color.holo_blue_dark, null), null, additionalSymbols);
    editTextTag.operate(editText);

    ActiveHashTag textViewHashTag = ActiveHashTag.Factory.create(ResourcesCompat.getColor(this.getResources(), android.R.color.holo_blue_dark, null), this, additionalSymbols);
    textViewHashTag.operate(textViewResHash);

    button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        InputMethodManager inputManager = (InputMethodManager)
            activity.getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE);

        inputManager.hideSoftInputFromWindow(activity.getCurrentFocus().getWindowToken(),
            InputMethodManager.HIDE_NOT_ALWAYS);

//        textView.setText("");
//        textViewResHash.setText("");

        String resString = "";
        for(String s : editTextTag.getAllHashTags()) {
          resString += s + " ";

          String crehash = "#"+s+" ";
          textViewResHash.append(crehash);
        }

        textView.setText(resString);

      }
    });

  }

  @Override
  public void onHashTagClicked(String hashTag) {
    Toast.makeText(this, hashTag, Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }
}
قابلیت هشتگ

اندروید هشتگ

آموزش زبان کاتلین
 • نویسنده
  hesam
 • تعداد بازدید
  61 views
0دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید

نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه